Financieringsbronnen

EIGEN GELD, FAMILIE EN VRIENDEN

Veel geldverstrekkers vinden het belangrijk te weten wat je zelf inbrengt in geld en wat jouw aandeel is in het financiële risico. Het gaat hier om het vertrouwen dat je wilt bereiken bij de financiers. Indien je zelf niet voldoende eigen middelen hebt, schakel familie en vrienden in. Dit is dan ook de meest voorkomende externe financiering als je voor de eerste maal een financiering aanvraagt. Het is direct ook een goede toetsing van jouw plan en onderneming. Als zij geen vertrouwen hebben in jouw plan of onderneming, moet je je sterk afvragen of een financiering bij derden kans van slagen heeft.

Indien je zelf niet bereid bent financieel risico te lopen, dan word je al snel aangemerkt als “gelukzoeker”. Helaas bevinden zich veel financieringsaanvragen in deze categorie en worden deze dus zeer vaak afgewezen. Afwijzingspercentages van 80% zijn dan ook heel gebruikelijk.

LEVERANCIERSKREDIET

Leverancierskrediet (veelal crediteuren genoemd) ontstaat op het moment dat de verkoper zijn goederen of diensten aan jou heeft geleverd en je niet direct de rekening betaalt of hoeft te betalen. De periode dat jij nog niet hebt betaald, geniet je een soort krediet. Elke leverancier heeft zijn eigen voorwaarden en betalingstermijnen. Als je niet in staat bent op tijd te betalen, neem dan contact op met de leverancier en spreek met wederzijds goedvinden een andere betaaltermijn af. Als je betalingsafspraken niet nakomt, is de kans natuurlijk groot dat de leverancier niet meer levert.

KETENFINANCIERING

Bij ketenfinanciering krijgen toeleveranciers een betaalgarantie van hun klant. Met die garantie wordt voorfinanciering door een bank of andere financiers mogelijk. Dit is een vorm van financiering van producent tot afnemer en alle schakels ertussenin. Sommige (supermarkt)inkoopcombinaties maken al gebruik van hun hoge kredietwaardigheid om leveranciers hun geld eerder van de bank te laten krijgen.

Een partij welke actief is op het gebied van ketenfinanciering is: https://www.betaalme.nu.

MICRO-FINANCIERING

Onder microfinanciering in Nederland wordt verstaan: ‘de combinatie van op de (startende) ondernemer gerichte coaching en kleine kredieten (tot maximaal € 50.000). Het doel van microfinanciering is hier het stimuleren van de kredietverlening aan het kleinbedrijf. Microfinanciering is beschikbaar voor (startende) ondernemers die niet over voldoende middelen beschikken of te weinig zekerheden kunnen bieden voor een krediet bij een reguliere bank.

De partij welke actief is op het gebied van micro-financiering is www.qredits.nl Om in aanmerking te komen voor het microkrediet moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Of je bent een startende ondernemer
 • Of je bent een bestaande ondernemer
 • Of je neemt een bedrijf over
 • Je zakelijke kredietbehoefte is minder dan € 50.000
 • Je hebt een goed (ondernemings)plan
 • Je doet zaken binnen Nederland
 • Je bent natuurlijk een ondernemer in hart en nieren!
CROWDFUNDING

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende financiële middelen. Om dit geld te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld via een crowdfundingplatform op het internet) en vermeldt het benodigde doelbedrag. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is  dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Op sommige crowdfundingwebsites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project; de ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet geïncasseerd. Transparantie over jouw onderneming en het doel van de financiering, dragen bij aan het slagen van jouw financiering via crowdfunding.

Crowdfunding kan op diverse manieren. Het kan gaan om donaties, voorverkopen (rewards), (converteerbare) leningen en aandelenparticipaties. De Autoriteit Financiele Markten (www.afm.nl) houdt toezicht op de crowdfundingplatforms welke zich bezighouden met leningen (“loan based”) en aandelenparticipaties (“equity based”).

Wil jij crowdfunding inzetten en ben je op zoek naar een platform om jouw project of onderneming te presenteren? De website van  http://www.douwenkoren.nl/crowdfunding-in-nederland/ bevat een overzicht van alle platforms (zowel Nederlands als internationaal) waar Nederlandse projecten en ondernemingen op gepresenteerd kunnen worden. Er zijn verschillende redenen om voor een platform te kiezen, waaronder: taal, betaalmethode(n), niche, het gehanteerde crowdfunding model en natuurlijk de functionaliteiten, gebruiks-vriendelijkheid en uiterlijk van een platform.

KREDIETUNIE

Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen.

Door risicospreiding  kunnen ondernemers op een verantwoorde wijze geld uitlenen of dit juist voordeliger en makkelijker lenen dan bij een bank. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Deze manier van werken bevordert de onderlinge solidariteit. Ook treden krediet gevende leden op als coach voor de kredietnemers, die vaak beginnende collega-ondernemers zijn. Alle deelnemers delen in een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar.

Op dit moment zijn er twee brancheverenigingen voor kredietunies:

WERKKAPITAAL

Werkkapitaal (ook wel netto werkkapitaal of netto bedrijfskapitaal) is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden). Het gaat dus om financiering van de dagelijkse uitgaven. Deze uitgaven kunnen per periode verschillen en het is dan belangrijk om dit traject goed te managen. De meest voorkomende vorm van werkkapitaal financiering is de rekening-courant van de bank of via Qredits (www.qredits.nl).

Daarnaast zijn o.a. de volgende fintech bedrijven actief:

FACTORING

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Als ondernemer draag je jouw facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvang je als ondernemer meestal direct het geld. Je hoeft dus niet te wachten totdat jouw facturen zijn betaald.

Bij factoring wordt de debiteurenportefeuille uitbesteed aan een extern bedrijf; de factor. Deze factor kan zich beperken tot slechts de financiering van de debiteurenportefeuille, maar de opdrachtgever kan er ook voor kiezen het debiteurenbeheer en incasso uit te besteden aan de factor, waardoor de gehele debiteurenadministratie wordt overgenomen door de factor.

Het bedrijf dat de debiteurenportefeuille aan de factor heeft overgedragen, dan wel verkocht, ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet bij overdracht aan de factor (het verkoopbedrag minus een percentage voor de factoringmaatschappij in verband met kosten en rente, maar ook een inhouding om het risico van wanbetaling mee af te dekken). Dit wordt bevoorschotting genoemd en bedraagt gemiddeld tussen de 80 en 90%. Zodra de debiteur betaald heeft, ontvangt het bedrijf, dat zijn debiteuren heeft overgedragen, meestal nog een restbedrag.

De factor geeft per debiteur limieten af waarbinnen de aangesloten onderneming kan leveren. De normen zijn doorgaans ruimer dan bij bancaire financieringen. Zo kunnen veelal zonder problemen buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen.

Naast financiering van debiteuren kan dus ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij worden overgedragen. Hierdoor is factoring van debiteuren zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Partijen die zich actief bezighouden met debiteuren financiering zijn o.a.:

LEASING

Lease of leasing is een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker of lessor bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer of lessee. De lessor kan zich in deze activiteit specialiseren (zoals bij het leasen van auto’s) of kan een leasingcontract afsluiten bij wijze van belegging op vraag van de lessee (in dat geval gaat het vaak om bedrijfsmiddelen met zeer grote waarde zoals vliegtuigen, treinen, kantoorgebouwen, installaties). De lessor blijft in elk geval juridisch eigenaar van de geleasete goederen. Er zijn twee hoofdvormen van leasing: financial lease en operational lease.

Financial lease

Bij de financiële leasing blijft de kredietverstrekker enkel juridisch eigenaar terwijl het volledige economisch eigendom (het genot, de verzekering, het onderhoud) overgaat op de lessee. De lessor loopt daarbij uiteraard het risico van meer dan normale waardevermindering van het voorwerp door gebrek aan zorgen vanwege de lessee (maar zal zich daartegen proberen in te dekken).

Operational lease

Bij operationele leasing wordt dat risico volledig vermeden omdat de lessor een deel van de economische eigendom behoudt door zelf in te staan voor het onderhoud van het voorwerp. De lessee krijgt het genot van het goed en het risico ligt nu aan zijn kant: een vermindering van het genoten voordeel door gebrek aan zorgen van de lessor. Maar ook daarvoor kunnen clausules van schadevergoeding ingebouwd worden.

ACHTERGESTELDE LENING

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld: de achtergestelde schuldeiser komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (‘gewone’) schuldeisers zoals de werknemers en de banken.

In geval van een achtergestelde financiering, gaat deze geldverstrekker ermee akkoord dat hij voorlopig afziet van aflossing totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Veelal kan wel rente worden uitbetaald. Houd er rekening mee dat hier sprake is van een hoger risicoprofiel en dat de rente meestal hoger is.

BUSINESS ANGELS

Een Business Angel is iemand die vanuit zakelijk oogpunt investeert in ondernemingen. Zij heten ook wel informele investeerders (informal investors). Over het algemeen zijn Business Angels (ex)ondernemers die geld hebben overgehouden aan de verkoop van de onderneming die zij een aantal jaren daarvoor zelf zijn gestart. Behalve geld bieden ze vooral kennis van zaken en contacten. Business Angels letten vooral op jouw persoonlijke instelling en de kwalitatieve aspecten van jouw plannen. Zij willen meestal een minderheidsaandeel in jouw onderneming en zijn niet te paaien met rendementsbeloften. Zij participeren (worden mede-eigenaar door een gedeelte van de aandelen te kopen) met bedragen van 50.000 – 750.000 euro in veelal innovatieve startups en jonge snelgroeiende bedrijven.

Voor meer informatie kijk op: http://www.bannederland.nl.

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN

Een participatiemaatschappij is vaak een investeringsmaatschappij, dat andere bedrijven financiert door daar een aandeel in te nemen en zich doorgaans ook actief met het beleid van dat bedrijf bemoeit. Participatiemaatschappijen zijn belangrijke verschaffers van risicodragende financieringen. Hierbij gaat het altijd om een minimale investering van 250.000 euro. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen investeren wel kleinere bedragen. Een participatiemaatschappij neemt een aandeel in een onderneming waarvan zij verwacht dat deze meer waard zal worden in de toekomst. Een participatiemaatschappij kan hieraan een actieve bijdrage leveren, doordat zij medezeggenschap krijgt over het bedrijf. Zij zet haar kennis, ervaring en netwerk in om de onderneming samen met de ondernemer naar een volgende fase te brengen. Vaak is een participatiemaatschappij gespecialiseerd in een bepaalde fase of sector.

PRIVATE EQUITY

Private equity is risicodragend vermogen afkomstig van beleggers en wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Een investering in een jong bedrijf wordt venture capital genoemd, oftewel durfkapitaal. Dit is beleggen met veel risico maar ook met potentieel enorme rendementen. Bedrijven maken nogal eens gebruik van privaat vermogen als ze extra geld nodig hebben tijdens de start- of groeifase en tijdens een reorganisatie of doorstart. De private investeerder investeert geld in het bedrijf en wordt hierdoor aandeelhouder. Soms zal een investeerder zeggenschap eisen in de onderneming, vooral als hij relatief veel eigen vermogen verschaft. Na enkele jaren wordt het belang weer verkocht.

Er zijn verschillende situaties waarin er behoefte kan zijn aan een private equity financiering.
De meest voorkomende zijn:

 • start van een bedrijf (hierbij spreken we van venture capital);
 • financiering van de groei van uw bedrijf, bijvoorbeeld door internationalisatie of door overnames;
 • verzelfstandiging van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, een buyout. Dit kan het geval zijn wanneer een onderdeel niet meer past binnen de bedrijfsstrategie. Hierbij neemt bijvoorbeeld het zittende management een deel van het bedrijf over;
 • voortzetting van een bedrijf met nieuwe aandeelhouders, een buyin;
 • overbruggingsfinanciering, bijvoorbeeld voorafgaande aan een beursgang;
 • van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private);
 • herstructurering (turnaround), oftewel het wijzigen van de focus of financieringsstructuur van een bedrijf.
VENTURE CAPITAL

Durfkapitaal of risicodragend kapitaal, vaak aangeduid met het Engelse leenwoord venture capital, wordt gebruikt om ondernemingen die hoge risico’s lopen te financieren. Vaak gaat het hierbij over startups en scale ups.

Durfkapitaal wordt verstrekt door durfkapitaalverstrekkers of ‘venture capitalists’, die in het investeren in bedrijven gespecialiseerd zijn. Maar ook banken en private investeerders kunnen optreden als durfkapitalisten. Durfkapitaalverstrekkers investeren veelal in bedrijven met een onvoorspelbare toekomst. Daarbij kan het gaan om veelbelovende jonge bedrijven waarvan men hoopt dat deze sterk zullen groeien, waardoor zij een grotere marktwaarde zullen krijgen. Het kan echter ook om oudere bedrijven gaan die in zwaar weer terecht zijn gekomen.

Bij de financiering van jonge en/of snel groeiende ondernemingen gaat het veelal om ondernemingen die nog niet over een gevestigde positie beschikken, maar waarvan verwacht wordt dat die in de komende jaren kan worden opgebouwd. De durfkapitalist zal na de investering vaak in enige vorm inhoudelijk bij de bedrijfsvoering betrokken worden, bijvoorbeeld door het verkrijgen van een zetel in de raad van commissarissen, door het geven van adviezen en door het beschikbaar stellen van een relatienetwerk.

De betrokkenheid loopt uiteen van drie tot zeven jaar, waarna het aandeel in de onderneming wordt verkocht. Dit heet een zogenaamd “exit event” of “exit”, meestal een beursintroductie of de verkoop van de onderneming aan een groter bedrijf.

REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. afgekort ROM is in Nederland een samenwerkingsverband met als aandeelhouders het rijk met als handelend onderdeel het Ministerie van Economische Zaken en de desbetreffende provincies

Er zijn in Nederland vijf ROM’s die vanuit het Ministerie van Economische Zaken zijn opgezet:

Voor meer informatie over participatiemaatschappijen: (http://www.nvp.nl).

BANKEN

Last but not least de traditionele banken. Zij verstrekken op dit moment nog steeds de meeste financieringen aan het midden- en kleinbedrijf. Op de websites van de drie grootbanken (www.abnamro.nl), (www.ING.nl) en (www.Rabobank.nl) is veel informatie beschikbaar over financiering in het algemeen en andere specifieke onderwerpen op het gebied van financieringen. Veel banken werken met gespecialiseerde teams met specifieke kennis van branches en doelgroepen.